هیولا

۱۸۰ قطعه گرگ زابیوآکا

۱۸۰ قطعه اژدها

۹۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰۰ تراشه

۱۰ سنگ روح گرگ زابیوآکا

۱۰ سنگ روح اژدها

۶۰۰ کریستال

۶۰ کارت سرعت یک ساعته

۱۰۰ قطعه تجهیزات

۲۵۰ انرژی تجهیزات

۳۲۹،۰۰۰ تومان