مینی ققنوس طلایی

پکیج طلایی ققنوس

۴۰ قطعه ققنوس

۲ سنگ روح ققنوس

۲ سنگ اتمی قرمز

۲۰۰کریستال

۲۹،۰۰۰ تومان