مینی تجهیزات و سنگ قدرت

مینی تجهیزات و سنگ قدرت

۲۵ قطعه تجهیزات

۷۵ انرژی تجهیزات

۳۰۰ سنگ قدرت

۲۰۰کریستال

۳۹،۰۰۰ تومان