مینی تانوس

مینی تانوس

۴۰ قطعه تانوس

۲ سنگ روح تانوس

۲ سنگ اتمی قرمز

 

۲۰۰کریستال

۳۹،۰۰۰ تومان