لول آپ پلنگ سیاه

محتویات پکیج لول آپ پلنگ سیاه

۳۰ قطعه پلنگ سیاه

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ کارت سرعت یک ساعته

۸،۹۰۰ تومان