لول آپ پسر جهنمی

محتویات پکیج لول آپ پسر جهنمی

۳۰ قطعه پسر جهنمی

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ کارت سرعت یک ساعته

۹،۹۰۰ تومان