لول آپ لوفی

محتویات پکیج لول آپ لوفی

۳۰ قطعه لوفی

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ کارت سرعت یک ساعته

۵،۹۰۰ تومان