لول آپ بامبلبی

محتویات پکیج لول آپ پرحرف

۳۰ قطعه بامبلبی

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ کارت سرعت یک ساعته

۱۰،۹۰۰ تومان