ققنوس طلایی

پکیج طلایی ققنوس

۵۰۰ قطعه ققنوس

۵۰ سنگ روح ققنوس

۲۰ سنگ اتمی قرمز

۲۰۰۰کریستال

۲۹۹،۰۰۰ تومان