سنگ استثنایی ویبرانیوم

۴۰۰ عدد سنگ ویبرانیوم

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۲۵۰ قطعه تجهیزات

۲۰۰۰کریستال

۵۹۹،۰۰۰ تومان