تجهیزات و سنگ قدرت

تجهیزات و سنگ قدرت

۱۰۰ قطعه تجهیزات

۲۵۰ انرژی تجهیزات

۱۰۰ سنگ قدرت

۲۰۰کریستال

۲۲۹،۰۰۰ تومان