بیداری گوکو

محتویات پکیج ویژه گوکو

۳۰ قطعه گوکو

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ سنگ روح گوکو

۱۲،۹۰۰ تومان