بیداری گرگ زابیواکا

محتویات پکیج ویژه گرگ زابیواکا

۳۰ قطعه گرگ زابیواکا

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ تراشه

۱۰ سنگ روح گرگ زابیواکا

۲۰۰کریستال

۳۱،۹۰۰ تومان