بیداری کاپیتان آمریکا

محتویات پکیج ویژه کاپیتان آمریکا

۳۰ قطعه کاپیتان آمریکا

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ سنگ روح کاپیتان آمریکا

۱۱،۹۰۰ تومان