بیداری پلنگ سیاه

محتویات پکیج ویژه پلنگ سیاه

۳۰ قطعه پلنگ سیاه

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ سنگ روح پلنگ سیاه

۱۱،۹۰۰ تومان