بیداری هالک

محتویات پکیج ویژه هالک

۳۰ قطعه هالک

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ سنگ روح هالک

۸،۹۰۰ تومان