بیداری مگنتو

محتویات پکیج ویژه مگنتو

۳۰ قطعه مگنتو

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ سنگ روح مگنتو

۸،۹۰۰ تومان