بیداری ملکه یخ

محتویات پکیج ویژه ملکه یخ

۳۰ قطعه ملکه یخ

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ تراشه

۱۰ سنگ روح ملکه یخ

۲۰۰کریستال

۶۹،۹۰۰ تومان