بیداری مادارا

محتویات پکیج ویژه مادارا

۳۰ قطعه مادارا

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ سنگ روح مادارا

۱۰،۹۰۰ تومان