بیداری لیچ کینگ

محتویات پکیج ویژه لیچ کینگ

۳۰ قطعه لیچ کینگ

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ سنگ روح لیچ کینگ

۱۲،۹۰۰ تومان