بیداری لوفی

محتویات پکیج ویژه لوفی

۳۰ قطعه لوفی

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ سنگ روح لوفی

۱۲،۹۰۰ تومان