بیداری لاک پشت نینجا

محتویات پکیج ویژه لاک پشت نینجا

۳۰ قطعه لاک پشت نینجا

۱۰۰۰

۱۰ سنگ روح لاک پشت نینجا

۸،۹۰۰ تومان