بیداری ققنوس

محتویات پکیج ویژه ققنوس

۳۰ قطعه ققنوس

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ تراشه

۱۰ سنگ روح ققنوس

۲۰۰کریستال

۷۹،۹۰۰ تومان