بیداری شاه میمون

محتویات پکیج ویژه شاه میمون

۳۰ قطعه شاه میمون

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ تراشه

۱۰ سنگ روح شاه میمون

۸۰.کریستال

۲۹،۹۰۰ تومان