بیداری سیمرغ

محتویات پکیج ویژه سیمرغ

۳۰ قطعه سیمرغ

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ سنگ روح سیمرغ

۸،۹۰۰ تومان