بیداری سردار

محتویات پکیج ویژه سردار

۳۰ قطعه سردار

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ سنگ روح سردار

۴،۹۰۰ تومان