بیداری زامبی چکشی

محتویات پکیج ویژه زامبی چکشی

۳۰ قطعه زامبی چکشی

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ سنگ روح زامبی چکشی

۹،۹۰۰ تومان