بیداری زامبی موشکی

محتویات پکیج ویژه زامبی موشکی

۳۰ قطعه زامبی موشکی

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ سنگ روح زامبی موشکی

۸،۹۰۰ تومان