بیداری زامبی تفنگدار

محتویات پکیج ویژه زامبی تفنگدار

۳۰ قطعه زامبی تفنگدار

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ سنگ روح زامبی تفنگدار

۹،۹۰۰ تومان