بیداری رودولف آبی

محتویات پکیج بیداری ردلف آبی

۳۰ قطعه ردلف آبی

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ تراشه

۱۰ سنگ روح ردلف آبی

۲۰۰کریستال

۵۹،۰۰۰ تومان