بیداری ربات

محتویات پکیج ویژه ربات

۳۰ قطعه ربات

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ سنگ روح ربات

۱۰،۹۰۰ تومان