بیداری رئیس زامبی

محتویات پکیج ویژه سیمرغ

۳۰ قطعه رئیس زامبی

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ سنگ روح رئیس زامبی

۱۱،۹۰۰ تومان