بیداری تانک

محتویات پکیج ویژه تانک

۳۰ قطعه تانک

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ سنگ روح تانک

 

۴،۹۰۰ تومان