بیداری تانوس

محتویات پکیج ویژه تانوس

۳۰ قطعه تانوس

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ تراشه

۱۰ سنگ روح تانوس

۲۰۰کریستال

۸۹،۹۰۰ تومان