بیداری بامبلبی

محتویات پکیج ویژه بامبلبی

۳۰ قطعه بامبلبی

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ سنگ روح بامبلبی

۱۸،۹۰۰ تومان