بیداری ایچیگو

محتویات پکیج ویژه ایچیگو

۳۰ قطعه ایچیگو

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ سنگ روح ایچیگو

۹،۹۰۰ تومان