بیداری اژدها

محتویات پکیج ویژه اژدها

۳۰ قطعه اژدها

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ سنگ روح اژدها

۹،۹۰۰ تومان