بیداری امپراطور صحرا

محتویات پکیج ویژه امپراطور صحرا

۳۰ قطعه امپراطور صحرا

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ سنگ روح امپراطور صحرا

۹،۹۰۰ تومان