بقایای راکتور اتمی I

۱ عدد بقایای راکتور اتمی I

۸،۹۰۰ تومان