بسته ویبرانیوم طلایی (۱۰۰۰ تا ویبرانیوم)

ویبرانیوم ۱۰۰۰ عدد

لول آپ مادارا : ۳۰ عدد

لول آپ تانوس : ۳۰ عدد

لول آپ فرشته : ۳۰ عدد

لول آپ سوپر من: ۳۰ عدد

بیداری مادارا : ۳۰ عدد

بیداریتانوس : ۳۰ عدد

بیداری فرشته : ۳۰ عدد

بیداری سوپر من: ۳۰ عدد

۲،۵۳۲،۰۰۰ تومان