بَرنده

۱۸۰ قطعه همیشگی

۱۸۰ قطعه سیمرغ

۹۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰۰ تراشه

۱۰ سنگ روح همیشگی

۱۰ سنگ روح سیمرغ

۶۰۰ کریستال

۶۰ کارت سرعت یک ساعته

۱۰۰ قطعه تجهیزات

۲۵۰ انرژی تجهیزات

۲۳۹،۰۰۰ تومان