ارتقا نقره‌ای

بیداری بامبلبی: ۱۰

لول آپ بامبلبی: ۱۰

بیداری مادارا: ۱۰

لول آپ مادارا: ۱۰

کریستال : ۵۰۰ تا

اتمی بنفش : ۱۰

سنگ قدرت : ۱۰۰۰ تا

۹۹،۰۰۰ تومان