بسته ویبرانیوم نقره ای

ویبرانیوم ۱۰۰ عدد

لول آپ سم : ۳۰ عدد

لول آپ لاک پشت نینجا : ۳۰ عدد

لول آپ کاپیتان آمریکا : ۳۰ عدد

لول آپ گوکو : ۳۰ عدد

بیداری سم : ۳۰ عدد

بیداری لاک پشت نینجا: ۳۰ عدد

بیداری کاپیتان آمریکا: ۳۰ عدد

بیداری گوکو: ۳۰ عدد

۱،۰۲۵،۰۰۰ تومان