ارتقا طلایی

بیداری سوپرمن: ۱۰ تا

لول آپ سوپرمن : ۱۰ تا

بیداری ایوا : ۱۰ تا

لول آپ ایوا : ۱۰ تا

بیداری زن شگفت انگیز: ۱۰ تا

لول آپ زن شگفت انگیز: ۱۰ تا

کریستال : ۵۰۰ تا

اتمی زرد :۱۰ تا

سنگ قدرت ۱۰۰۰ تا

۱۰۹،۰۰۰ تومان