اتمی قرمز

۱۰ اتمی قرمز

۱۰۰ کریستال

۱۰ تراشه

۵۰ سنگ قدرت

۱۳۴،۹۰۰ تومان