اتمی زرد و بنفش

اتمی زرد و بنفش

۱۰ اتمی بنفش

۱۰ اتمی زرد

۲۰ تراشه

۵۰۰ سنگ قدرت

۲۰۰کریستال

۳۹،۰۰۰ تومان